BAC Istorie 2016

By #noiscriem 9/12/2015 ,


Vezi următoarele pagini:
Despre proiect
Întrebări frecvente
Modalităție de plată
Pagina de contact
Termeni și condiții


EPOCA ANTICĂ
Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa.
Forme de organizare politico-statală în Antichitate.
Societate şi economie în lumea antică.
Grecia, Imperiul Roman şi lumea barbară.
Marea migraţie a popoarelor şi declinul lumii antice.
Cultura popoarelor antice (*).
Studii de caz: Polisul şi democraţia antică; Geto-dacii şi vecinii lor (*); Dacia şi Imperiul Roman.

EPOCA MEDIEVALĂ
Formarea popoarelor şi a statelor medievale în Europa. Etnogeneza românilor.
Constituirea statelor medievale româneşti.
Specificul dezvoltării economice, sociale şi a instituţiilor politice în Evul Mediu (ţările europene şi Ţările Române).
Regimul suzeranităţii otomane în Ţările Române.
Ţările Române în contextul relaţiilor internaţionale în Evul Mediu.
Cultura şi religia în Evul Mediu.
Renaşterea şi Reforma în Europa.
Cultura şi spiritualitatea medievală românească.
Activităţi de sinteză: Rolul bisericii creştine în epoca medievală şi relaţiile ei cu puterea politică; Marile descoperiri geografice şi rezultatele lor; Unitatea medievală românească. 

EPOCA MODERNĂ
Războiul de Independenţă a coloniilor engleze. Constituirea şi evoluţia SUA în epoca modernă.
Revoluţia Franceză şi importanţa ei istorică. Franţa de la Consulat la Imperiu. Codul lui Napoleon şi influenţa lui în Europa.
Viaţa politică în Principatele Române (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea).
Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu.
Constituirea societăţii moderne româneşti. Principatele Române (1822-1848). (*)
Mişcări sociale şi naţionale în Europa şi Ţările Române la mijlocul secolului al XIX-lea.
Studiu de caz: Regimul politic-administrativ al Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Economia occidentală în epoca preindustrială. Revoluţia industrială.
Specificul dezvoltării economiei în spaţiul românesc (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – 1918). Modernizarea economică a României.
Studiu de caz: Economia Basarabiei în componenţa Imperiului Rus (1812-1917).

Relaţii şi structuri sociale în Europa şi Ţările Române.
Studiu de caz: Specificul evoluţiei relaţiilor sociale în Basarabia în sec. al XIX-lea–începutul sec. al XX-lea.

Doctrine şi regimuri social-politice în Europa. Războiul civil în SUA.
Formarea statului modern România. Reformele lui Al. I. Cuza.
Studii de caz: Reformele ţariste în Basarabia şi consecinţele lor. Unificarea Italiei şi a Germaniei.

Mişcarea naţională din provinciile istorice româneşti aflate sub dominație străină.
Formarea statului naţional român.
Relaţiile internaţionale. Diplomaţia europeană: de la „raţiunea de stat” la echilibrul european.
Rivalităţile marilor puteri în contextul relaţiilor internaţionale (1870-1914). Rivalităţile ruso-austro-otomane şi consecinţele lor pentru Ţările Române. Anexarea Bucovinei la Imperiul Austro-Ungar şi a Basarabiei la Imperiul Rus.
Obţinerea independenţei României. Politica externă a României la răscrucea secolelor al XIX-lea – al XX-lea (*).
Primul Război Mondial.
Studiu de caz: Colonizarea Basarabiei: proces şi consecinţe.

Sistemul colonial mondial (*).
Cultura modernă. Stiluri artistice: baroc şi clasicism.
Cultura Ţărilor Române şi a României (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – 1918).
Studiu de caz: Situaţia culturii din Basarabia în componenţa Imperiului Rus. 
Activităţi de sinteză: Mişcări revoluţionare în Europa (1815-1848) (*); Mişcarea naţională în Basarabia, Bucovina şi Transilvania; Marea Unire din 1918.

EPOCA CONTEMPORANĂ 
Viaţa politică în lumea contemporană
Regimuri democratice, autoritare și totalitare în perioada interbelică şi postbelică.
Al Doilea Război Mondial, 1939-1945. România în al Doilea Război Mondial.
Războiul Rece şi specificul lui.
Studiu de caz: Consecinţele regimurilor politice asupra evoluţiei societăţii contemporane.

Relaţiile internaţionale în epoca contemporană
Noua ordine mondială după Primul Război Mondial. De la Liga Naţiunilor la ONU (*).
România în relaţiile internaţionale interbelice.
Relaţiile internaţionale în perioada postbelică.

Economia şi progresul tehnico-ştiinţific în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
Dezvoltarea economică a statelor lumii în 1918-1939. Economia României în perioada interbelică (1918-1940).
Dezvoltarea economică a statelor lumii în 1945-1991. Specificul evoluţiei economice a RSS Moldoveneşti în anii postbelici (1945-1991).

Viaţa socială
Viaţa socială în lumea contemporană. Structuri sociale în România interbelică.
Viaţa socială şi mentalităţi colective în RSSM.

Republica Moldova după 1991. Realizări, probleme şi perspective
Viaţa politică. Reformele orientate spre consolidarea statului.
Dezvoltarea economică actuală a Republicii Moldova.
Politici sociale în Republica Moldova.
Republica Moldova în relaţiile internaţionale la etapa actuală.

Cultura în lumea contemporană
Ştiinţa şi tehnica în epoca contemporană. Arta. Mass-media.

Studiu de caz: Rolul tehnologiilor informaţionale în viaţa omului. 
Activităţi de sinteză: Activitatea Consiliului Europei; Integrarea europeană şi atlantică: opţiuni pro şi contra. (*) Subiectele indicate cu asterisc sînt doar pentru candidaţii de la profilul umanist/ arte.

Notă: La enumerarea conţinuturilor curriculare, autorii au respectat redactarea propusă în curriculum. 

Ar putea să îți placă și:

0 comments